คู่มือสำนักงาน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562