ความเป็นมา

       

        เดิมชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม 2536
โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา 
แต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา 
จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น “กระทรวงแรงงาน” 
และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด 
ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา